registrácia nového používeteľa

Obchodné podmienky

OMNIA SUBVENTIO
OBCHODNÉ PODMIENKY


I.
Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

 1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len VOP) upravujú práva a povinnosti občianskeho združenia Omnia Subventio so sídlom Petófiho 31, 984 01  Lučenec, IČO:  42 300 282, zapísaného v Registri Občianskych združení Ministerstva vnútra SR (ďalej len „dodávateľ“) a objednávateľa pri objednaní služby prostredníctvom internetovej stránky www.omniasubventio.sk a sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy uzatvorenej medzi dodávateľom a objednávateľom na diaľku  (ďalej len „zmluva o dodaní služieb“).
2. VOP vstupujú do platnosti dňom ich zverejnenia na www.omniasubventio.sk.
3. Vzťahy zmluvných strán, ktoré nie sú upravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami, sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a zákonom č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode v znení neskorších predpisov.
4. Objednávateľom sa rozumie fyzická, alebo právnická osoba, ktorá si elektronicky objedná služby prostredníctvom stránky www.omniasubventio.sk.
5. Elektronickou objednávkou sa rozumie odoslaný elektronický formulár, obsahujúci informácie o objednávateľovi v súlade s čl. II VOP, druh objednanej služby a jej cenu.
6. Službami sú všetky produkty uvedené na stránke www.omniasubventio.sk
7. Kontaktné údaje dodávateľa:
OMNIA SUBVENTIO, občianske združenie
Petófiho 31, 984 01  Lučenec, Slovenská republika
IČO: 42 300 282    DIČ: 2023511083
Účet vedený v SLSP a.s. , č. ú.: 5028644564/0900
Tel.: +421.915.190.360
E-mail: omnia@subventio.sk

 

II.
Objednávka

1. Podmienkou na platnú elektronickú objednávku je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých údajov v súlade s čl. II bod 5 VOP. Zálohovú faktúru zašle dodávateľ objednávateľovi e-mailom najneskôr nasledujúci deň odo dňa doručenia objednávky.
2. Prijatá elektronická objednávka sa považuje za  zmluvu o dodaní služby a je záväzná. Záväznú objednávku možno stornovať po úhrade stornovacieho poplatku vo výške 30% z ceny objednanej služby.
3. Zmluva o dodaní služieb medzi objednávateľom a dodávateľom vzniká na základe elektronickej  objednávky objednávateľa.
4. Objednávateľ je povinný skontrolovať obsah elektronickej objednávky uvedený v potvrdení objednávky podľa bodu 5 tohto článku VOP. V prípade zistenia nesúladu s tým, čo si objednávateľ objednal alebo chcel objednať, je objednávateľ povinný o tejto skutočnosti bezodkladne upovedomiť dodávateľa e-mailovou správou, zaslanou na e-mailovú adresu omnia@subventio.sk
5. Podstatné náležitosti elektronickej objednávky sú:
5.1 Identifikácia objednávateľa: obchodné meno/meno a priezvisko, sídlo/bydlisko, IČO, DIČ, IČ DPH, oprávnená osoba na zastupovanie, telefonický kontakt a e-mailová adresa.
5.2 Druh služby a jej cena.
6. Ak nebude objednávka obsahovať náležitosti podľa bodu 5, bude sa pokladať za neúplnú. Dodávateľ sa v takom prípade pokúsi e-mailom kontaktovať objednávateľa a vyzvať ho na odstránenie nedostatkov v elektronickej objednávke a na jej prípadné spresnenie alebo doplnenie. Okamihom doručenia údajov spresňujúcich alebo dopĺňajúcich elektronickú objednávku sa elektronická objednávka pokladá za úplnú.


III.
Platobné podmienky

1. Cena služieb ponúkaných  prostredníctvom www.omniasubventio.sk je uvedená vždy vedľa vybranej služby a uhrádza sa formou zálohovej faktúry.
2. Cena sa vždy uvádza bez dane z pridanej hodnoty, nakoľko dodávateľ nie je platcom DPH.
3. Dodávateľ nie je platca DPH.
4. Dodávateľ si vyhradzuje právo jednostranne upraviť (zvýšiť/znížiť) ceny služieb uvedené na www.omniasubventio.sk s tým, že nové ceny sú platné dňom ich uverejnenia na www.omniasubventio.sk.
5. Úprava ceny sa nevzťahuje na služby už objednané.
6. V prípade, ak sa objaví pri niektorej službe cena evidentne chybná, napr. cena 0 euro alebo 1 euro, dodávateľ nemá povinnosť dodať službu za chybnú cenu, ale môže objednávateľovi ponúknuť dodanie služby za riadnu cenu. Ak objednávateľ v tomto prípade s riadnou cenou nesúhlasí, môže od zmluvy o dodaní služby odstúpiť.
7. Cena služby sa uhrádza vopred, na základe dodávateľom vystavenej zálohovej faktúry, zaslanej objednávateľovi na e-mailovú adresu uvedenú v objednávke.
8. Po dodaní služby dodávateľ zašle objednávateľovi daňový doklad (faktúru), v ktorom zúčtuje zálohovú platbu objednávateľa.


IV.
Dodacie podmienky

1. Pri každej službe je uvedená predpokladaná lehota dodania, ktorá začína plynúť odo dňa dodania kompletne podpísanej dokumentácie dodávateľovi.
2. Objednávateľ je povinný poskytnúť objednávateľovi súčinnosť, potrebnú na dodanie služby, najmä:
2.1 v čase poskytovania služby denne kontrolovať zadanú e-mailovú adresu, uvedenú v elektronickej objednávke,
2.2 udržiavať funkčné telefónne číslo, uvedené v elektronickej objednávke,
2.3 potvrdiť dodávateľovi doručenie e-mailových správ,
2.4 po zaslaní dokumentácie na podpis túto vytlačiť cez tlačiareň v dodávateľom doporučenom počte rovnopisov a zabezpečiť jej podpis oprávnenými osobami. Na dokumentoch, kde je na základe dodávateľovho upozornenia potrebné overiť podpisy, je objednávateľ povinný zabezpečiť na svoje náklady overenie podpisov na notárskom úrade alebo obecnom úrade,
2.5 podpísanú dokumentáciu podľa bodu zaslať na svoje náklady poštou na adresu dodávateľa,
2.6 preberať poštu zaslanú dodávateľom služby (bod 5 tohto článku VOP), zasielanú na adresu objednávateľa uvedenú v kontaktnom formulári.
3. Komunikácia medzi objednávateľom a dodávateľom prebieha najmä elektronicky a telefonicky. Objednávateľ sa zaväzuje zadať dodávateľovi platnú a funkčnú e-mailovú adresu a telefónne číslo. E-mailová adresa musí byť spôsobilá na prijímanie súborov v pdf. formáte. Dodávateľ nezodpovedá za škody, spôsobené nefunkčnosťou e-mailovej adresy objednávateľa alebo jej nízkou kapacitou prijímaných dát.
4. Objednávateľa bude dodávateľ priebežne informovať o prebiehajúcom postupe pri zabezpečovaní služby zaslaním e-mailovej správy, a prostredníctvom klientskej zóny. Vždy bude informovaný o dátume podania písomností na živnostenský úrad, ministerstvo vnútra, o dátume podania písomnosti na zápis do obchodného registra a o skutočnosti, že mu dodávateľ  zaslal kompletnú záverečnú dokumentáciu.
5. Dodávateľ po skončení procesu dodania služby bezodkladne zašle objednávateľovi kompletnú písomnú dokumentáciu (originály osvedčenia o živnostenskom podnikaní, výpis z obchodného registra, stanovy a pod.). Dokumentáciu dodávateľ doručuje prostredníctvom Slovenskej pošty. Objednávateľ sa zaväzuje uviesť v kontaktnom formulári záväznú adresu, na ktorú mu bude zásielka zaslaná. Pokiaľ sa zásielka vráti späť ako nedoručená, bez ohľadu na dôvod nedoručenia, náklady na opätovné zaslanie znáša objednávateľ.


V.
Ochrana osobných údajov

1. Dodávateľ uchováva osobné údaje, poskytnuté objednávateľom, výlučne za účelom sprostredkovania služby, za účelom spracovania elektronickej objednávky, zúčtovania platieb a na nevyhnutnú komunikáciu medzi zmluvnými stranami počas desiatich rokov.
2. Dodávateľ sa zaväzuje neposkytnúť osobné údaje objednávateľa tretím osobám, s výnimkou svojich zamestnancov a subdodávateľov, aj to len tie údaje, ktoré sú nevyhnutné.
3. Dodávateľ postupuje pri zaobchádzaní s osobnými údajmi v súlade s ustanoveniami zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. Objednaním tovaru služby objednávateľ potvrdzuje, že svoje osobné údaje poskytol dodávateľovi dobrovoľne a súhlasí s ich spracúvaním v evidencii dodávateľa, pokiaľ nie sú v rozpore s právnymi predpismi, a tiež so sprístupňovaním a poskytovaním štátnym inštitúciám za podmienok a v rozsahu ustanovenom právnymi predpismi.


VI.
Vylúčenie zodpovednosti

1. Dodávateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za vírusy alebo iné napadnutia počítačového systému alebo iných technických zariadení používateľov tejto stránky.
2. Dodávateľ neposkytuje právne služby podľa osobitných predpisov. V prípade potreby odborné služby zabezpečujú spolupracujúci advokáti a notári.
3. Dodávateľ nenesie voči tretej strane zodpovednosť za priame, nepriame alebo mimoriadne škody, spôsobené použitím informácií z www.omniasubventio.sk.

VII.
Autorské práva

1. Informácie uverejnené na web stránke www.omniasubventio.sk nie je používateľ stránky oprávnený akokoľvek upravovať, kopírovať, verejne rozširovať alebo používať na komerčné účely. Obsah zverejnený na tejto stránke podlieha autorskému právu.


VIII.
Záverečné ustanovenia

1. Pri používaní stránky www.omniasubventio.sk sa od objednávateľa očakáva znalosť technických možností internetu a prijatie technológiou podmienených možných problémov.
2. Dodávateľ je oprávnený bez predchádzajúceho upozornenia zmeniť rozsah poskytovaných služieb, uvedený na www.omniasubventio.sk. Takáto zmena sa nevzťahuje na už doručené objednávky.
3. Dodávateľ si vyhradzuje právo tieto obchodné podmienky kedykoľvek zmeniť alebo doplniť. Zmeny alebo doplnky týchto VOP vstupujú do platnosti dňom ich zverejnenia na www.omniasubventio.sk.
4. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky spory, ktoré medzi nimi vzniknú z právnych vzťahov na základe zmluvy alebo súvisiacich zmlúv vrátane sporov o platnosť, výklad a zánik tejto zmluvy, budú prednostne riešiť formou dohody.
5. Používateľ tejto stránky používaním stránky www.omniasubventio.sk  alebo zaslaním elektronickej objednávky z tejto stránky vyhlasuje, že sa s VOP oboznámil, ich obsahu porozumel, a súhlasí s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami v celom rozsahu, bez výhrad.
V Lučenci, dňa 20.8.2013

OMNIA SUBVENTIO, prevádzkovateľ www.omniasubventio.sk
 všetky práva vyhradené.