registrácia nového používeteľa

Registrácia do systému 2% z dane na kľúč

Prečo sa registrovať ako prijímateľ 2% z dane?

 

Máte založené občianske združenie a chceli by ste na niektoré aktivity získať finančné prostriedky?

 

V tom prípade zaregistrovať sa je veľmi dobrá myšlienka!

 

Zákon o dani z príjmu č. 595/2003 v platnom znení na Slovensku upravuje práva aj povinnosti príjímateľa 2% z dane z príjmu.

Ak sa organizácia chce stať príjímateľom v istom roku, tak rok predtým sa musí registrovať do zoznamu prijímateľov u notára. Registračné obdobie pre každý rok je od 1.9. do 15.12. Ak organizácia chce byť prijímateľom každý rok, tak každý rok musí túto registráciu absolvovať.

Organizácia, ktorá chce byť prijímateľom musí byť staršia, ako jeden rok, t.j. prijímateľ vznikol najneskôr v priebehu kalendárneho roka, ktorý predchádza roku, v ktorom sa preukazuje splnenie podmienok (nesmie mať nedoplatky na daňovom úrade, soc.poisťovni, zdravotných poisťovniach.)

 

Kto môže byť prijímateľom:
a) občianske združenie     
b) nadácia    
c) neinvestičný fond    
d) nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby     
e) účelové zariadenie cirkvi a náboženskej spoločnosti    
f) organizácia s medzinárodným prvkom      
g) Slovenský Červený kríž     
h) subjekty výskumu a vývoja      
i) Protidrogový fond     
j) Fond rozvoja odborného vzdelávania a prípravy.

 

Na aký účel sa môže príjem z 2% použiť?
a) ochrana a podpora zdravia; prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb,      
b) podpora a rozvoj telesnej kultúry,      
c) poskytovanie sociálnej pomoci,      
d) zachovanie kultúrnych hodnôt,      
e) podpora vzdelávania,      
f) ochrana ľudských práv,      
g) ochrana a tvorba životného prostredia,      
h) veda a výskum,
i) organizovanie a sprostredkovanie dobrovoľníckej činnosti.


 

Čo to obnáša:

Registrácia do systému prijímateľov 2 % z dane  na kľúč obsahuje nasledovné kroky a aktivity:

 

1. Príprava dokumentov potrebných k registrácii:

Splnomocnenie od klienta

Originál + kópia stanov                                                                                                

Originál + kópia pridelenia IČO                                                                                          

Potvrdenie štatutára (napr. listina z Valného zhromaždenia, výpis z registra OZ)              

Vyžiadanie potvrdenia o nedoplatkoch Sociálna poisťovňa                              

Vyžiadanie potvrdenia o nedoplatkoch Zdravotná poisťovňa                                    

Vyžiadanie potvrdenia o vedení účtu v peňažnom ústave

    
 

2. Zahájenie konania:

Registrácia u notára – notárska zápisnica

 

My Vám s registráciou do systému prijímateľov 2% z dane radi pomôžeme!

 

Do 7 dní  Vás zaregistrujeme a odovzdáme všetky dokumenty a cenné informácie.

Cena registrácie do systému prijímateľov 2% z dane na kľúč je 135 Eur.

 

Kontaktujte nás tu

 

 


 


Cena: 135.00 €